Dopis Ministrstva za notranje zadeve – kršitev pravice do spoštovanja zasebnega življenja
20/04/2017

Ministrstvo za notranje zadeve je v začetku februarja vsem upravnim enotam v Republiki Sloveniji poslalo dopis, v katerem slednje naproša, da upoštevajo odgovor Ministrstva za zdravje, v katerem je med drugim zapisano, da potrdilo pristojne_ega zdravnice_ka oz. pristojne zdravstvene ustanove, »ki izkazuje, da je pri osebi ženskega spola potrjena identiteta moškega spola oziroma obratno ali zagotovilo, da je posameznik na podlagi medicinskega zdravljenja spremenil spol, ni enakovredno potrdilu, da je oseba spremenila spol, kot to določa zakonodaja.«

Pri nevladnih organizacijah, ki delujemo na tem področju,[1] poznamo dva primera, pri katerih je upravna enota od osebe, ki je vložila vlogo za spremembo spola, zahtevala potrdilo o operativnem posegu na genitalijah oz. spremembo “biološkega spola”, kar je dikcija, ki je slovensko pravo ne pozna in je tudi ne more poznati. Opozarjamo, da je zahteva po potrdilu, da je oseba spremenila “biološki spol”, se pravi je imela operativno preoblikovane genitalije, kršitev 8. člena Evropske konvencije, ki govori o spoštovanju pravice do zasebnega življenja.

Omenjeni dopis je tudi v nasprotju s 35. členom Ustave RS, ki pravi, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.

Društvo informacijski center Legebitra in Zavod Transfeminisitčna Iniciativa TransAkcija sta ministrstvo že pozvala, da umakne omenjen dopis.

Pomoč Pravne svetovalnice LGBT

Osebam, ki so od katerekoli upravne enote v Republiki Sloveniji prejele zahtevo za predložitev potrdila, ki izkazuje, da je oseba spremenila “biološki spol” oz. je opravila kakršenkoli neželen poseg v telo (npr. hormonska terapija, operacija genitalij), lahko pri zaščiti pravic pomagajo pri Pravni svetovalnici LGBT.

Več na: https://lgbtpravice.si/svetovalnica.

Evropsko sodišče za človekove pravice: Zahteva po sterilizaciji je kršitev človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 6. aprila v zadevi A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji odločilo, da je zahteva po sterilizaciji pri vlogi za pravno priznanje spola kršitev človekovih pravic, in sicer 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki definira pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

Sodišče je odločilo, da je dokazovanje, da je bila oseba sterilizirana ali je bila obravnavana v postopku, katerega visoko verjeten rezultat je neplodnost, kršitev pozitivne obveznosti države, da zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega življenja. Države tako od oseb, ki potrebujejo pravno priznanje spola, ne morejo zahtevati, da morajo skozi medicinske postopke, ki bodo skoraj zagotovo povzročili neplodnost.

Sodišče je odločilo tudi, da prisilni zdravniški pregled, ki ga zahteva nacionalno sodišče (primer E. Garçon proti Franciji), ali diagnoza motnje v duševnem zdravju (A. P. proti Franciji) nista v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Odločitev je v nasprotju s prizadevanji strokovnjakinj_ov in aktivistk_ov na področju človekovih pravic transspolnih oseb, ki v skladu z resolucijo 2048[2] Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in dobrimi praksami progresivnejših držav na tem področju pozivajo k sprejemu zakonodaje, ki bo temeljila izključno na samoidentifikaciji.

Odločtev ESČP A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji je dostopna na (samo v francoščini): http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-172556”]}

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Slovenska zakonodaja ne pozna termina pravno priznanje spola[3], ampak termin sprememba spola, ki je uporabljen v Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. Ta v 37. členu določa, da mora oseba upravni enoti predložiti potrdilo pristojnega zdravnice_ka ali pristojne zdravstvene institucije, iz katerega je razvidno, da je spremenila spol. Pravilnik ne opredeljuje, kdo je pristojna_en zdravnica_k oz. zdravstvena institucija in kaj sprememba spola pomeni oz. kaj se opredeljuje pod spremembo spola.

Praksa kaže, da je pristojna_i zdravnica_k v večini primerov psihiatrinja_er iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, pri kateri mora oseba, ki želi pravno priznati spol, pridobiti tudi diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran kot duševna motnja. Za uradno spremembo spola glede na trenutno zakonodajo in prakso je tako nujna pridobitev diagnoze motnja spolne identitete. V Sloveniji sicer ni eksplicitne zakonske zahteve po sterilizaciji oseb pred njihovim pravnim priznanjem spola, v praksi pa je bila večina oseb, ki so zaprosile za pravno priznanje spola, vsaj na hormonski terapiji.

________________________________________________________________

[1] Društvo informacijski center Legebitra in Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija

[2] Resolucija 2048 je dostopna na: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en

[3] Izraz pravno priznanje spola (angl. legal gender recognition) izhaja iz resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048 z dne 22. 4. 2015. Sprememba spola je termin, ki se mu v diskurzih, spoštljivih do transspolnih oseb, izogibamo. Termin namreč implicira, da je operacija genitalij tista, ki osebi spremeni spol, kar je napačno. Za marsikatero transspolno osebo so sicer postopki telesne potrditve spola pomembni (hormonska terapija in/ali operacije), vendar niso tisto, kar oblikuje ali določa spolno identiteto – ta je vedno oblikovana na podlagi samoidentifikacije. (Glej Koletnik, A., Grm, E. A. in Gračanin, E. 2016. Pravno priznanje spola v Sloveniji. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra)

Ostale objave

Razpis za delovno mesto na področju socialnega varstva

Iščemo vodjo programa Psihosocilano svetovanje za LGBTIQ+ osebe za polni delovni čas - 40 ur na teden Pogoji: Izobrazba po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovna delavka po ZSV, ali opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe...

Dostopnost

This site is registered on wpml.org as a development site.