Rainbow Families – empower and connect (CareFor)

Čas izvajanja:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Sofinancer:

Sofinancirano s strani Evropske komisije

Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2022)

Organizacije:

DIC Legebitra
Partnerska organizacija: Dugine obitelji [Hrvaška]


S projektom CareFor želimo opolnomočiti mavrične družine (LGBTI osebe, njihove otroke in njihove širše družine) v Sloveniji ter na Hrvaškem. Projekt poleg izobraževalnih dejavnosti za mavrične družine in ozaveščevalne kampanje o prisotnosti mavričnih družin v obeh državah, obsega raziskavi o potrebah mavričnih družin v Sloveniji in na Hrvaškem ter javnomnenjski raziskavi o sprejemanju mavričnih družin v obeh državah in izvedbo pravnih analiz slovenske in hrvaške zakonodaje s tega področja. Pridobljeni podatki iz raziskav bodo predstavljeni relevantnim odločevalcem, s katerimi bo vzpostavljen dialog z namenom izboljšanja položaj mavričnih družin v obeh država.

LGBTIQWorkEquality – LGBTIQ zavezništvo za enakost pri delu – boj proti diskriminaciji in promocija enakosti pri zaposlovanju

Čas izvajanja:

1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Sofinancer:

Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021)

Organizacije:

Koordinator: Prostor rodne i medijske kulture K-Zona [Hrvaška]

Partnerske organizacije: Lezbijska organizacija Rijeka LORI [Hrvaška],

Legebitra [Slovenija]


Projekt naslavlja položaj LGBTIQ-oseb na delovnem mestu v Sloveniji in na Hrvaškem, zlasti z vidika diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza. V sklopu projekta bo oblikovan indeks enakopravnosti na delovnem mestu, ki bo delodajalcem na voljo kot orodje za oceno njihovih praks in pravilnikov na področju zaščite LGBTIQ-oseb. S prenosom dobrih praks hrvaških projektnih partnerjev in drugih evropskih organizacij bodo izvedeni treningi za delodajalce in sindikate.

Od vrzeli do dostopa – transspolne in interspolne osebe v zdravstvu

Čas izvajanja:

1. 12. 2021 – 30. 11. 2023

Sofinancer:

Evropska unija – program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021)

Organizacije:

KolekTIRV za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba (koordinator in prijavitelj projekta) – Hrvaška

Legebitra (partner)


Projekt se osredotoča na transspolne in interspolne osebe ter njihove pravice v zdravstvu v Sloveniji in na Hrvaškem.

Namen projekta je zmanjšati diskriminacijo, s katero se soočajo transspolne in interspolne osebe v zdravstvenem sistemu v Sloveniji in na Hrvaškem, z uporabo dobrih praks, izobraževanjem in vključevanjem ustreznih deležnikov. Projektne aktivnosti naslavljajo ključne cilje določene v Strategiji enakosti LGBTIQ 2020–2025.

Cilji projekta so med drugim povečanje ozaveščenosti o vrzeli v trans in interspolno specifični oskrbi z zbiranjem podatkov; zagotavljanje širše podpore za transspolnim in interspolnim osebam v zdravstvu, med LGBTI-osebami in zaveznicam_ki; ter prispevati k izboljšanju trans in interspolne zdravstvene oskrbe z zagovarjanjem celovitih sprememb obstoječih praks.

Krepitev komunikacije za večjo odpornost znotraj izobraževalnega sistema: Zavezništvo LGBT

Čas izvajanja:

1.9. 2021 – 31. 8. 2022

Sofinancer:

ILGA-Europe

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator in prijavitelj projekta)


Projekt se osredotoča na krepitev zmogljivosti, zavezništev in oblikovanje celovitih komunikacijskih strategij, ki bodo Legebitri služile kot orodje pri spoprijemanju z govorom, ki nasprotuje raznolikosti spolov in skupnosti LGBT. Poleg tega je cilj projekta vzpostaviti zavezništva z izobraževalnimi ustanovami in se skupaj boriti proti omenjeni retoriki v šolah.

4-M Storytelling – KA2 Erasmus + Strateško partnerstvo

Čas izvajanja:

1. 5. 2021 – 31. 12. 2022

Sofinancer:

Evropska komisija, Erasmus+, KA2

Organizacije:

Koordinator: Varaždin Underground Club (V.U.K.) [Hrvaška]

Partnerske organizacije: Hajde Creative [Francija], Illumniscate [Nizozemska], Izvan fokusa d.o.o. [Hrvaška], Legebitra [Slovenija], Roma Youth Organization [Hrvaška], TDM 2000 [Italija] in VRUM Kunst & Kulturverein [Avstrija]


Glavni cilj projekta 4-M Storytelling je razvoj 4-modulne metode pripovedovanja zgodb kot inovativnega in kreativnega pristopa za samostojno sodelovanje, mreženje in močnejše pozicioniranje mladih v političnih in družbenih procesih.

Pripovedovanje zgodb samo po sebi ni inovativno, ampak metoda, ki jo nameravamo razviti s tem, je inovativna in je bila v nestrukturirani obliki v delu mladinskega združenja Varaždin Underground Club v zadnjih treh letih že uporabljena.

Glavna področja, za katera se nenehno uporablja pripovedovanje zgodb: za povezovanje mladih v mestu in v regiji; za zavzemanje za kakovostno mladinsko politiko in programe; za vključevanje mladih z manj priložnostmi; za učinkovitejše financiranje naše dejavnosti.

Rezultat je aktivnejša udeležba mladih v političnih in družbenih procesih.

eMPOWER – Partnerstvo za premagovanje izzivov spletnega učenja in krepitev vloge mladih akterk_jev na področju promocije spolnega zdravja v dobi COVID-19

Čas izvajanja:

1. 3. 2021 – 31. 8. 2022

Sofinancer:

Evropska komisija, Erasmus+, KA2

Organizacije:

Koordinator: European AIDS Treatment Group (EATG)

Partnerske organizacije:

ICRSE – mreža organizacij in zaveznic_kov spolnih delavcev, ki podpirajo razvoj nacionalnega in mednarodnega prava, politik in prakse, ki spoštuje in podpira človekove in delavske pravice seksualnih delavk_cev po vsej Evropi in Srednji Aziji
Legebitra


Projekt se osredotoča na prilagajanje dejavnosti usposabljanja za mlade zagovornice_ke/aktiviste_ke, ki jih ponujajo organizacije, ki delujejo na področju spolnega zdravja (HIV in sočasne okužbe, seksualne_i delavke_ci, LGBTI), novi virtualni resničnosti (kot posledica COVID-19). Poseben poudarek je na duševnem zdravju, saj usposabljanja ne zagotavljajo le znanja, spletne varnosti in digitalnih pravic (zaščita podatkov, vprašanja zasebnosti, cenzura), ki so lahko pomembne za mlade stigmatizirane ali kriminalizirane populacije, temveč tudi osebno rast.

Oblikovale_i bomo spletno orodje za mladinske aktiviste_ke, ki ga bodo lahko uporabljali partnerji v projektih in katere_i koli druge_i mladinske_i aktivisti_ke ali organizacije. V okviru projekta razvijamo spletno platformo, ki bo delovala kot izmenjava najboljših praks med organizacijami za programe usposabljanja mladih.

This project has been co-funded by the European Union’s ERASMUS+ programme under grant agreement No 008320. 

The content of the project’s publications are solely the opinion of the author(s); The EU Commission and National Agency are not liable for any use that may be made of the information contained therein. 

The outputs of the project are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. 

TRUST COOP – Izgradnja zaupanja in sodelovanja med organi kazenskega pregona in skupnostjo LGBTI za izboljšanje odzivanja na zločine iz sovraštva LGBTI

Čas izvajanja:

1. 5. 2021 – 14. 1. 2022

Sofinancer:

Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020 in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij

Organizacije:

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (koordinator in prijavitelj projekta), DIC Legebitra (partner)


Projekt postopno vzpostavlja sistem za podporo LGBTI-žrtvam zločinov iz sovraštva, ki bo žrtvam omogočil prepoznavanje in poročanje o zločinih iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. Temelji na intenzivnejšem sodelovanju med slovensko policijo in DIC Legebitra. Vključeval bo usposabljanje policistk_ov o tem, kako ravnati z LGBTI-žrtvami zločinov iz sovraštva.

Trans Buddy – Krepitev veščin transspolnih oseb za odziv na potrebe mladih transspolnih oseb pri dostopu do zdravstvenega varstva za potrditev spola

Čas izvajanja:

1. 9. 2020 – 15. 6. 2021

Sofinancer:

ILGA-Europe

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator in prijavitelj projekta), Center za socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (partner)


Projekt se osredotoča na izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za transspolne osebe, predvsem za transspolne mlade, ki vstopajo ali pa so že v postopku potrditve spola. Vključeval bo vzpostavitev medvrstniške podpore, ki jo bodo mladim nudili usposobljeni Trans Buddy-ji.

Evropska solidarnostna enota: S solidarnostjo za spoštovanje in vključevanje LGBT+ mladih; projekt prostovoljstva

Čas izvajanja:

01. 09. 2020 – 31. 08. 2022

Sofinancer:

Evropska unija; prek Nacionalna agencija MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Organizacije:

DIC Legebitra (prijavitelj, gostiteljska organizacija)

Citizens in action (partner, organizacija pošiljateljica/podporna organizacija)


Projekt “S solidarnostjo za spoštovanje in vključevanje LGBT+ mladih” naslavlja aktualne potrebe skupnosti LGBT+. Vključuje več aktivnosti, ki so nujno potrebne za opolnomočenje LGBTI+ mladih, zmanjšanje diskriminacije, večjo socialno vključenost in enake možnosti.

Dolgoročno prostovoljstvo bo vključevalo tri prostovoljke_ce, ki bodo v organizacijo vključene_i štafetno, kar pomeni, da bosta na enkrat v organizaciji prisotni_a največ dve_a prostovoljki_ca, v določenih obdobjih se bodo med seboj križale_i. Vsak_a prostovoljka_ec bo imel_a delovno_ega in prostočasno_ega mentorico_ja.

ODZIV NA HIV

Čas izvajanja:

od 05. 11. 2019 dalje

Sofinancer:

Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (partner)


Program Odziv na HIV predstavlja nadaljevanje kontinuiranega izvajanja storitve testiranja na hiv in ostale spolno prenosljive okužbe (SPO) za MSM v skupnosti v našem centru, mestih druženja MSM in v regionalnih središčih.

HIV +

Čas izvajanja:

od 05. 11. 2019 dalje

Sofinancer:

Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Organizacije:

DIC Legebitra


Program HIV + se usmerja predvsem v svetovanje, v zagovorništvo in v ozaveščanje na področju hiva in ostalih spolno prenosljivih okužb.

PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam

Čas izvajanja:

1. 10. 2018 – 31. 03. 2020

Sofinancer:

Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020

Organizacije:

Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, s Hrvaške, iz Grčije, z Madžarske, Irske, iz Italije, z Malte, Nizozemske, s Poljske, iz Slovenije in Španije, ter 8 partnerskih nevladnih organizacij; Legebitra (Slovenija), Le monde selon les femmes abl (Belgija), Fundación EMET Arco IrisAsociación RumiñahuiMovimiento por la Paz (Španija), Arq Psychotrauma Expert GroepRutgers, and Pharos (Nizozemska).


Temeljni cilj projekta je bil okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo dostop do teh storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je bil tudi povečati ozaveščenost v teh skupnostih in jih opolnomočiti.

PROSTOVOLJSTVO ZA DRUŽBENO PARTICIPACIJO IN LGBTIQ+ MLADIH – LGBTIQ+ PROSTOVOLJSTVO

Čas izvajanja:

od 2018 dalje

Sofinancer:

Ministrstvo za Javno upravo – Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Organizacije:

Društvo parada ponosa (koordinator),  DIC Legebitra (partner)


Skozi projekt smo vzpostavili in razvili strukturirano delo s prostovoljci v sodelovanju z mentorji. Oblikovali smo tematska / področna usposabljanja, ki omogočajo aktivno sodelovanje prostovoljk_cev pri koncipiranju aktivnosti, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji vsebin na različnih področjih. V okviru projekta LGBTIQ+ prostovoljstvo je promocija prostovoljstva za LGBTIQ+ mlade potekala tudi na terenih po Sloveniji (Maribor, Brežice, Jesenice, Koper), kar je vodilo k večjemu interesu in vključitvi LGBITQ+ prostovoljk_cev iz cele Slovenije v program prostovoljstva Legebitre.

CALL IT HATE

Čas izvajanja:

januar 2018 – december 2019

Sofinancer:

Evropska uniija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014 –2020

Organizacije:

Universita’ di Bresca (koordinator), ; Çavaria, Glas, Zagreb Pride, Háttér Society, Lithuanian Gay League, Lambda Warszaw,  Miłość Nie Wyklucza, Galop, Teni, DIC Legebitra, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, Hate and Hostility Search Group (partnerji)


Namen tega evropskega projekta je bil dvigniti ozaveščenost o zločinih iz sovraštva, ki temeljijo na nenormativni spolni usmerjenosti in / ali spolni identiteti, med splošno javnostjo in znotraj skupnosti LGBT ter poudariti potrebo po prijavi tovrstnih kaznivih dejanj in opolnomočiti žrtve.  V okviru projekta Call it Hate, je Legebitra razvila tudi spletno stran https://niprav.si/, s katero želimo podpreti žrtve sovraštva pri iskanju informacij o možnih naslednjih korakih.

UPPPS – Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji

Čas izvajanja:

april – september 2017

Sofinancer:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Pravna fakulteta – Univerza v Ljubljani (partner)


Projekt se je ukvarjal pretežno s pravno razsežnostjo priznanja spola v Sloveniji. Kot ugotavljajo tematske raziskave s tega področja, spol pripisan ob rojstvu, znatno vpliva na življenje osebe, zato je pomembno, da država zagotovi ustrezne možnosti osebam, ki jim je bil ob rojstvu spol napačno pripisan. Projekt je bil zasnovan kot multidisciplinarno raziskovalno delo, namenjeno izdelavi celovite študije o  (mednarodnih) pravnih obveznostih, ki vežejo RS glede pravic  do pravnega priznanja spola oz. urejanja pravnega položaja transspolnih oseb ter možnosti za implementacijo ter obveznosti v slovensko zakonodajo.

DARE – Dare to care about equality – Upamo si skrbeti za enakost

Čas izvajanja:

januar 2017 – december 2018

Sofinancer:

Evropska unija – program za pravice, enakost in državljanstvo 2014 –2020

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (partnerji)


Namen projekta je bil izboljšati položaj in odnos do LGBT oseb na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. S posredovanjem ključnih informacij o tematikah, povezanih s spolno usmerjenostjo, je želel projekt izobraževati in ozaveščati, hkrati pa tudi opozarjati na neenakosti v družbi. V okviru projekta DARE je nastala tudi promocijska kampanja kajpatiopazis.legebitra.si.

ODZIV NA HIV

Čas izvajanja:

01. 01. 2017 – 04. 11. 2019

Sofinancer:

Ministrstva za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (partnerji)


Jedro programa je predstavljala storitev testiranja v skupnosti, ki ima tri med seboj povezane komponente: testiranje v skupnosti, podpora pri vključevanju v zdravljenje in podpora osebam, ki živijo s hivom.

KEMSEKS

Čas izvajanja:

01. 01. 2017 – 04. 11. 2019

Sofinancer:

Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Združenje DrogArt, Društvo ŠKUC (partnerji)


Edinstven program na področju zmanjševanja škode zaradi drog, ki je združeval dva pristopa: pristop LGBTI organizacij z osredotočanjem na seksualni vidik preventive in pristop organizacije, ki se ukvarja s preventivo na področju drog.

MOVING FORWARD – PARENTS OF LGBT PEOPLE – Gremo naprej – Starši LGBT oseb

Čas izvajanja:

01. 09. 2016 – 31. 02. 2017

Sofinancer:

Open Society Initiative for Europe

Organizacije:

DIC Legebitra


Namen projekta je bil podpora staršem LGBT oseb pri organiziranem druženju.

TRANSAKCIJA – transfeministična iniciativa za podpro in zavezništvo transspolnih oseb

Čas izvajanja:

2015 – 2017

Sofinancer:

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varnost

Organizacije:

DIC Legebitra


Program je naslavljal specifično ciljno skupino, ki ostaja nevidna v družbi v Sloveniji, tudi znotraj LGBT skupnosti. Stremel je k premostitvi socialne izključenosti transspolnih oseb in iskanju možnih rešitev. Program je imel dve osrednji ciljni usmeritvi in sicer nudenje podpore transspolnim osebam in sodelovanje na področju dvigovanja informiranosti in osveščenosti o pojavu transspolnosti v Sloveniji. Izvedeno je bilo prvo strokovno srečanje TransMisija. Program se je po pol leta delovanja preselil na novo ustanovljeno transspecifično organizacijo Zavod TransAkcija.

PODPORNI PROGRAM ZA LGBT STAREJŠE

Čas izvajanja:

2015 – 2017

Sofinancer:

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Organizacije:

DIC Legebitra


Program je bil namenjen starejšim odraslim LGBT osebam, ki niso pogosto naslovljena skupina v LGBT skupnosti. Srečanja so bil namenjena neformalnemu in tematsko neobremenjenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju.

SVETOVANJE IN SAMOPOMOČ ZA ISTOSPOLNO USMERJENE

Čas izvajanja:

od 2015 dalje

Sofinancer:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varnost

Organizacije:

DIC Legebitra


Cilj programa je pomoč pri razbremenjevanju občutkov samozatajevanja, skrivanja, osamljenosti in stigmatizacije zaradi istospolne usmerjenosti, spolnega izraza, identitete ali pozitivnega HIV statusa, s čimer posledično prispeva k večji samozavesti in boljši samopodobi uporabnikov. Upošteva ter vključuje vrednote kot so: spoštovanje in cenjenje razlik in različnosti, samoodločanje, prosta izbira, aktivno se boriti proti diskriminaciji in stigmatizaciji.

EURO HIV EDAT – Operational knowledge to improve HIV early diagnosis and treatment among vulnerable groups in Europe – Uporabno znanje za izboljšanje zgodnjega odkrivanja diagnoze HIV in zdravljenje med ranljivimi skupinami v Evropi

Čas izvajanja:

01. 04. 2014 – 30. 09. 2017

Sofinancer:

Evropska komisija – program ukrepov na področju zdravja 2008 – 13, za obdobje 2014 – 2017

Organizacije:

Fundacio Institut d’Investigacio en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol (FIGTP) (koordinator), Institut Catala d’Oncologia  (ICO-CEEISCAT), Projecte dels Noms – Hispanosida, Association AIDES, Fondet til Bekaempelse af AIDS, Aidshilfe NRW, GAT – Grupo Portugues de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA – Pedro Santos, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), DIC Legebitra, Institut of Tropical Medicine (ITM), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Asociatia Romana Impotriva SIDA (ARAS), Consorcio Centro de Investigacion Biomedica en Red del Area de Epidemologiia y Salud Publica(CIBERESP) (partnerji)


Splošni namen projekta je bil pridobivanje uporabnega znanja za boljše razumevanje vloge in učinka prostovoljnega svetovanja in testiranj v skupnosti (CBVCT) po vsej Evropi, kot tudi preučevanje uporabe inovativnih strategij, ki temeljijo na novih tehnologijah in družabnih omrežjih, z namenom izboljšanja zgodnjega odkrivanja diagnoze HIV / SPO in zdravljenja med najbolj ranljivimi skupinami.

DIKE

Čas izvajanja:

01. 03. 2014 – 29. 02. 2016

Sofinancer:

Finančni mehanizem EGP – Norveški finančni mehanizem v Sloveniji – NVO program, Sklad za nevladne in neprofitne organizacije

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Zavod za kulturo raznolikosti Open, Mirovni inštitut, Zagovornik načela enakosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje ter Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH, Oslo) (partnerji)


Projekt je bil namenjen opolnomočenju LGBT-oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitvi aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. Šlo je za serijo aktivnosti za krepitev socialnega partnerstva z relevantnimi deležnicami_ki. Iz projekta se je razvila spletna stran www.lgbtpravice.si, Pravna svetovalnica LGBT in Odvetniška mreža.

ODZIV NA HIV

Čas izvajanja:

2014 – 2015

Sofinancer:

Finančni mehanizem EGP – Norveški finančni mehanizem v Sloveniji – Program norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), Društvo študentski kulturni center / sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,   Helseutvalget for bedre homohelse (partnerji)


Projekt je omogočil vzpostavitev in izvajanje novih celovitih programov in storitev za preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, konkretno sistema promocije varnejše spolnosti in testiranja na hiv v skupnosti (izven zdravstvenih institucij), za različne skupine uporabnikov. V okviru projekta je nastal spletni portal s preventivnimi sporočili: https://kajisces.si/

CHALLENGING HOMOPHOBIA – BUILDING SUPPORT SYSTEM FOR LGBT PEOPLE IN KOSOVO – Izzovimo homofobijo – Vzpostavitev podpornega sistema za LGBT ljudi na Kosovu

Čas izvajanja:

julij 2012 – marec 2014

Sofinancer:

Urad Evropske unije na Kosovu

Organizacije:

DIC Legebitra (koordinator), IRD Global zavod za pomoč in razvoj, Centre for Peace and Tolerance (CPT) Kosovo (partnerji)


Projekt je bil usmerjen v boj proti diskriminaciji in v spodbujanje enakopravne udeležbe LGBT skupnosti na Kosovu skozi neposredno sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Zasnovan je bil z namenom izgradnje kohezije med formalnimi in neformalnimi skupinami LGBT na Kosovu ter spodbujanja njihove udeležbe in zastopanosti v interakciji z drugimi skupinami civilne družbe in lokalno oblastjo.

PREBIJMO MOLK

Čas izvajanja:

2012 – 2013

Sofinancer:

ŠOU, FIHO

Organizacije:

LGBT Yout Schotland (Škotska) (koordinator), Kampania Przeciw Homofoii (Poljska), DIC Legebitra (partnerji)


Projekt je naslavljal odnosa šolskega okolja do homoseksualnosti in nasilja, še posebej homofobnega. Informacije, pridobljene iz raziskave so bile usmerjene v podporo in zavzemanja za boljše izobraževalne politike in izvajanje izobraževanj z učiteljicami_i / profesoricami_ji za ustvarjanje varnejših prostorov za učenke_ce/dijake_inje LGBT. Na podlagi tega je nastal tudi  priročnik za učiteljice_e pri uvajanju razprave o homoseksualnosti in homofobiji v srednji šoli z naslovom Prebijmo molk!.

ŽIVA KNJIŽNICA

Čas izvajanja:

od 05. 05. 2007 dalje

Sofinancer:

Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino, Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske

Organizacije:

DIC Legebitra


Živa knjižnica je sredstvo, pri katerem s pomočjo metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice bralko_ca sooči z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom.