Projekt: LGBTIQ+ prostovoljstvo

Partnerstvo: Društvo Parada Ponosa

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019

Financer: Ministrstvo za javno upravo

Namen projekta je razvoj prostovoljstva med LGBTIQ+ mladimi ter mladimi zaveznicami_ki LGBTIQ+ mladih po Sloveniji z namenom opolnomočenja, aktivne participacije v družbi in socialnega vključevanja marginalizirane skupine LGBTIQ+ oseb.

Splošni cilji projekta so naslednji:

1. Projekt bo omogočil prostovoljsko delovanje za (mlade) LGBTIQ+ osebe in mlade zaveznice_ke LGBTIQ+ mladih iz vsaj 5ih regij.

2. Projekt bo zagotovil povečanje kvalitete izvajanja koordinacije prostovoljskega dela v organizacijah partnericah s poudarkom na razvoju notranjih mehanizmov za promocijo, beleženje in standardizacijo prostovoljske izkušnje za posamezno_ega prostovoljko_ca.

3. Projekt bo omogočil profesionalizacijo mentorstva za prostovoljke_ce ter s tem okrepitev organizacij kot učečih se organizacij in mentorske podpore v smeri podpore za poglobljeno in posameznici_ku prilagojeno učno izkušnjo ter osebnostno rast skozi prostovoljsko delo.

Projekt v prvi vrsti omogoča obema partnerjema, da se skozi skupno delovanje razvijata hitreje, se pri tem podpirata in med seboj delita ter nadgradita že obstoječe dobre prakse obeh organizacij. Projekt predstavlja nadaljnji razvoj že obstoječih aktivnosti in procesov v obeh organizacijah. Izvajal se bo v petih regijah po Sloveniji v krajih kjer sta obe organizaciji že prisotni s svojimi aktivostmi, oprli pa smo se še dodatno na obstoječa partnerstva, ki jih ima društvo Legebitra za redno izvajanje aktivnosti v 4 mestih na terenu – Kopru, Brežicah, Mariboru in na Jesenicah. To so lokalna okolja kjer bomo razvijali, poleg Ljubljane, dodatne aktivnosti tekom projekta za namene vključevanja prostovoljk_cev izven osrednjeslovenske regije s poudarkom na mlajši (srednješolski) populaciji. Oba partnerja že imata razvite modele za promocijo prostovoljstva, za koordinacijo dela s  prostovoljkami_ci, za beleženje prostovoljskih ur ter za mentorsko podporo. Skozi projekt bosta partnerja te procese primerjala, dodelala ter nadgradila s pomočjo pridružene partnerice Slovenske Filantropije, ki bo v projektu nudila strokovno podporo. Vsi procesi morajo biti v skladu z najnovejšo zakonodajo ter z najnovejšimi orodji, ki so na voljo v slovenskem in evropskem prostoru – prav to bo projekt omogočil obema organizacijama.

Samo dejstvo, da bo del projekta tudi okrepljena promocija prostovoljstva namenjenega LGBTIQ+ mladim na terenu ter konkretne aktivnosti, v katere se bodo prostovoljke_ci lahko vključevale_i, bo pomembno prispevalo k dostopnosti varnih prostorov za LGBTIQ+ mlade na terenu, istočasno pa tovrstna prisotnost delovanja LGBTIQ+ organizacij skozi aktivnosti hkrati tudi osvešča lokalno okolje ter krepi vrednote sprejemanja drugačnosti in vključevanja socialno izključenih – lokalno okolje in akterje v lokalnem okolju dela bolj dovzetne za potrebe marginaliziranih mladih, v našem primeru LGBTIQ+ mladih. Za mlade v lokalnih okoljih pa bo projekt predstavljal možnost rednega celoletnega prostovoljskega angažmaja v njihovem kraju ali na nacionalni ravni in ne zgolj občasnega prostovoljenja pri večjih aktivnostih.