DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.
Pri delovanju upošteva presečnost ostalih osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, hendikep, starost, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino.


Poslanstvo in vrednote

Poslanstvo

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.


Zgodovina

Zgodovina

1997
1997-06-21

IGLYO konferenca v Pisi

Miha Lobnik udeležil konference mednarodne organizacije IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth and Student Organization) v Pisi, Italiji. Na konferenci o homofobiji in fašizmu so mlade_i iz vse Evrope izvedele_i več o preganjanju LGBT-oseb v času fašizma in nacizma. Miha Lobnik se je prav tam prvič srečal z mladimi aktivisti in aktivistkami iz vse Evrope. Soočen z različnimi mladinskimi aktivizmi je spoznal različne pristope, kako so mladi takrat aktivno delovali.  Najtesnejše stike je vzpostavil z Belgijkami_ci, zato se je v naslednjem letu posebej poglobljeno seznanil z belgijskim modelom mladinskih skupin. Slovenijo je že konec leta 1997 obiskal belgijski aktivist, ki je aprila 1998 za izobraževanje mladih aktivistov v okviru IGLYO-a v Antwerpnu pripravil poseben seminar: Kako vzpostaviti in voditi mladinske LGBT-skupine.
1998
1998-03-21

Odločitev o vzpostavitvi skupine

Odločitev za ustanovitev skupine je Miha Lobnik sprejel marca 1998. Pripravil je projekt “Alternativna spolna usmerjenost” in ga naslovil na  Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Namen projekta je bil ozaveščanje študentk_ov na področju spolne usmerjenosti in priprava pogojev za ustanovitev prve tovrstne študentske mladinske skupine. K sodelovanju pri projektu je povabil Tadeja Reissnerja, ki se je Lobniku pridružil  aprila 1998, ko se je v belgijskem Antwerpnu udeležil seminarja o ustanavljanju mladinskih skupin. 

1998-05-21

Sestavljanje ustanovitvenega odbora

Po vrnitvi s seminarja o ustanavljanju mladinskih skupin sta maja 1998  Miha Lobnik in Tadej Reissner začela sestavljati ustanovitveni odbor skupine Legebitra. K sodelovanju sta povabila Jasno Magič in Majo. Ustanovitveni dokument “Pravila skupine Legebitra” so omenjene_i štirje sprejele_i 10. junija 1998 na vrtu Lobnikove domače hiše. Sestanki vodilnega odbora so v prvem letu potekali na njihovih domovih. 

1998-07-01

Prva aktivnost skupine

Junija 1998 so člani_ce ustanovitvenega odbora skupine Legebitra pripravile_i prvo aktivnost skupine Legebitra: pogovor z naslovom: »Coming out – ključni korak istospolno usmerjenih mladih?«, ki se je odvil v prostorih ŠOU v Ljubljani. Sledili sta še dve aktivnosti: izlet na Rožnik in pa ogled filma z gejevsko tematiko v ljubljanskem kinu Vič. Zaključni dogodek je bil pogovor z gostom, belgijskim aktivistom, Krisom Vanhemelryckom, ki je govoril o življenju istospolno usmerjenih mladih in delovanju mladinskih LGBT-skupin  v Belgiji. 

1998-07-04

Udeležba Legebitre na Dunajski paradi ponosa

4. julija 1998 so se člani_ce ustanovitvenega odbora skupine Legebitra s posebnimi, prvimi majicami z logotipom Legebitre in večjim platnom, na katerem je pisalo Legebitra, skupaj udeležile_i Parade ponosa na Dunaju in tako prvič v zgodovini kot skupina nastopile_i na nekem LGBT-dogodku.

1998-10-01

Redne aktivnosti skupine

Jeseni 1998 je glavni odbor skupine Legebitra k aktivnem delu v skupini Legebitra povabil člana Romana Kuharja. Aktivnosti skupine so sedaj pripravljale_i tedensko, vsak petek ob 16. uri  v sejni sobi ŠOU v Ljubljani, na Kersnikovi 4.

1999
1999-01-07

Prvi tabor

Januarja 1999 so pri skupini Legebitra po belgijskem vzoru organizirale_i prvi tabor. Tabor je potekal med vikendom na Medvedjem brdu nad Logatcem v centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Že prvega tabora se je udeležilo prek 20 mladih. Pri mladih LGBT-osebah je še danes ena bolj priljubljenih aktivnosti.

1999-06-01

Mesečni bilten – Legebitrina oznanila

V sezoni 1999/2000 so pri skupini Legebitra prešle_i na nov način obveščanja svojih vedno številčnejših članic_ov. Namesto dotedanjih plakatov so program Legebitre začele_i sporočati tako, da so članicam_om domov pošiljale_i mesečni bilten, ki so ga poimenovale_i Legebitrina oznanila. Ta so se  kmalu razširila in so vsebovala tudi razne druge tematike. Program Legebitre je takrat redno obsegal štiri aktivnosti na mesec: dve debati, en rekreativni izlet in eno družabno popoldne, maja 2000 pa se je sezona zaključila s piknikom ob Savi.

2001
2001-07-01

Protest proti homofobiji

Poleti 2001 so aktivne_i člani_ce skupine Legebitra sodelovale_i pri pripravi in izvedbi protesta proti homofobiji, ki je pomenil začetek parad ponosa v Sloveniji. Na zboru pred galerijo Škuc so razgrnile_i velik transparent Legebitre in nastopale_i v različnih medijskih zapisih. 

2001-12-20

Društvo prijateljev Legebitre

Leta 2001 je Miha Lobnik z dvemi_a sodelavkama_cema ustanovil Društvo prijateljev Legebitre. Društvo, ki je bilo  decembra 2001 vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana, je bilo ustanovljeno s ciljem podpore krepitvi dejavnosti skupine in razvoj drugih programovsvetovanj, podpore in zagovorništva za LGBT-mlade.  

2002
2002-06-06

Članstvo v ILGA Europe

Leta 2002 se je Legebitra pridružila organizaciji ILGA Europe, ki je neodvisna mednarodna nevladna krovna organizacija, ki danes združuje 400 organizacij iz 45 evropskih držav. Ustanovljena je bila leta 1996 in je del organizacije ILGA, ki deluje od leta 1978. Legebitra je sicer že v prvih letih obstoja postala tudi članica mednarodne organizacije IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth and Student Organization).  

2002-07-06

Druga Parada ponosa v Ljublani

6. julija 2002 je društvo Legebitra v posebnem sodelovanju s takratno županjo Mestne občine Ljubljana Viko Potočnik ter s Sekcijo ŠKUC Magnus, Sekcijo ŠKUC LL, z Roza klubom, društvom Out in Slovenija in s Klubom Libero koordiniralo Parado ponosa, ki se sicer v Sloveniji zgodi drugič. Na čelu Parade ponosa so hodile_i z velikim transparentom Legebitra. Na paradi so korakale_i od Metelkove do Prešernovega trga, kjer je zbrane nagovoril predsednik Društva prijateljev Legebitre, Miha Lobnik.

2002-09-01

Varnost šolskega prostora za vse

V šolskem letu 2002/2003 je Legebitra pripravila širši projekt z namenom ugotoviti, kakšne informacije o spolni usmerjenosti so na voljo srednješolkam_cem. Zanimalo jih je, koliko srednjih šol še vedno preprečuje, da bi bili v njihovih knjižnicah na voljo brezplačni izvodi Legebitrinih Oznanil. Cilj projekta je bil ustvariti pritisk na odgovorne na Ministrstvu za šolstvo, da bi v šole uvedle_i več relevantnih informacij o istospolni usmerjenosti, ki bodo koristile vsem mladim. Spregovorile_i so tudi o varnosti šolskega prostora za vse, torej tudi za razkrite istospolno usmerjene dijake_inje. 

2003
2003-07-15

Vložitev predloga o Zakona o partnerski skupnosti

15. julija 2003 Legebitra skupaj s Sekcijo ŠKUC Magnus in Sekcijo ŠKUC LL ter z Roza klubom v vladno proceduro vloži predlog Zakona o partnerski skupnosti, ki vključuje enake pravice, kot jih imajo raznospolni pari, razen pravice do skupne posvojitve otrok.

2005
2005-06-01

Začetek sodelovanja z Ministrstvom za zdravje

Leta 2005 je Legebitra začela intenzivno sodelovati tudi z Ministrstvom za zdravje, ki se je takrat z javnim razpisom za nevladne organizacije odzvalo na nenaden porast novoodkritih primerov hiva v skupini MSM (moški, ki imajo spolne odnose z moškimi).

2006
2006-01-18

Informacijski center na Trubarjevi

Leta 2006 se je ob podpori COC Netherlands in Mestne občine Ljubljana odprl informacijski center na Trubarjevi cesti v Ljubljani. Javna otvoritev novih prostorov je bila 18. januarja 2006. V društvu se takrat lotijo svetovanja, preventive in zagovorništva na širšem LGBT-področju. Na isti lokaciji danes potekajo aktivnosti Legebitre in gostujočih organizacij. 

Junija 2006 se je pri Legebitri zaposlila prva oseba, in sicer za polovični delovni čas. Od takrat je število zaposlenih oseb počasi raslo, se občasno zmanjševalo, pa spet zraslo. Leta 2019 je na Legebitri zaposlenih 11 oseb, prostovoljsko delo pa opravlja okrog 60 prostovoljk_cev. 

2006-05-05

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

Leta 2006 se ime društva spremeni iz Društvo prijateljev istospolno usmerjenih Legebitra v Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra. Hkrati se spremeni tudi sedež; Legebitra se s Kersnikove ulice preseli na Trubarjevo cesto 76a, kjer še danes domuje.

2007
2007-03-03

Status humanitarne organizacije

Marca 2007 je Društvo Legebitra pridobilo status humanitarne organizacije. Status lahko pridobijo tiste organizacije, ki imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Takratno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je ugotovilo, da Legebitra izpolnjuje vse pogoje.

2007-05-05

Živa knjižnica

Maja 2007 je nekaj mladih iz Legebitre, Slovenske filantropije in Centra za neformalno izobraževanje Slovenije prvič predstavilo inovativen projekt promocije raznolikosti in sprejemanja z naslovom: Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah! 

Živa knjižnica je sredstvo, pri katerem s pomočjo metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice bralko_ca sooči z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč predstavnice_ki različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vse_i, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki, in so pripravljene_i o svoji izkušnji govoriti. Danes Živo knjižnico izvaja vsaj 16 nevladnih organizacij po vsej Sloveniji, povezanih v mrežo.

2007-05-05

Revija in Blog Narobe

Maja 2007 se bilten Oznanila razvije v revijo Narobe. Narobe je bil med letoma 2007 in 2016 edini redno izhajajoči alternativni skupnostni tiskani LGBT-medij. Izhajal je štirikrat letno v nakladi 800 izvodov. Prvi in edini urednik revije je bil dr. Roman Kuhar. V desetih letih je izšlo 32 številk, za revijo pa je pisalo 141 pisk_cev. Vzporedno z revijo so zapisi izhajali tudi na Narobe blogu, ki je še vedno dostopen na www.narobe.si.  

2007-06-06

Stalni predstavnik v Komisiji za AIDS

Leta 2007 je Legebitra dobila stalno_ega predstavnico_ka v nacionalni Komisiji za AIDS, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje. Prvi in dolgoletni predstavnik v komisiji je bil Miha Lobnik, leta 2016 ga je nadomestil Mitja Ćosić.

2009
2009-03-03

Družinski zakonik (2009-2012)

Med leti 2009 in 2012 je Legebitra pozorno spremljala in sodelovala na razpravah delovnih teles odborov državnega zbora ob sprejemanju novega Družinskega zakonika. V prvotni verziji je Družinski zakonik izenačeval istospolna in raznospolna partnerstva, vendar je nato zaradi nestrinjanja v koaliciji potrjeni predlog uvajal dve ločeni skupnosti, zakonsko zvezo in partnersko skupnost, ki bi se poleg imena ločile le po pravicah istospolnih parov do skupne posvojitve otrok in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Leta 2012 je bil zakon na referendumu zavrnjen.

2009-11-14

Prvo testiranje na hiv in druge SPO

Novembra 2009 je Legebitra organizirala prvo terensko testiranje na hiv in druge SPO (spolno prenosljive okužbe). Testiranje je potekalo v ljubljanskem klubu k4, testiralo pa se je 50 ljudi. 

2010
2010-08-01

Članstvo v mreži prostovoljskih organizacij

Avgusta 2010 je Legebitra postala članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznic_kov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva in prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti. Mreža danes združuje več kot 1.500 organizacij.

2010-10-01

Javni interes na področju zdravja

Oktobra 2010 je Legebitra pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Njene preventivne in podporne zdravstvene programe na področju hiva ves čas podpira tudi Mestna občina Ljubljana, sčasoma pa je pridobila tudi podporo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS – FIHO in farmacevtskih podjetij. 

2012
2012-01-07

Članstvo v CNVOS

Januarja 2012 se je Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra pridružilo krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki združuje več kot 1.100 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. 

2014
2014-01-01

Projekt DIKE

Leta 2014 je zaživel DIKE, projekt opolnomočenja LGBT-oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. Šlo je za serijo aktivnosti za krepitev socialnega partnerstva z relevantnimi deležnicami_ki (aktivisti_kmi za človekove pravice LGBT-oseb, nevladnimi organizacijami LGBT, ostalimi nevladnimi organizacijami, državnimi institucijami na lokalni in nacionalni ravni, akademsko sfero …). Projekt je koordinirala Legebitra.

DIKE je zelo pomemben tudi zato, ker so se iz njega razvile spletna stran www.lgbtpravice.si, Pravna svetovalnica LGBT in pa Odvetniška mreža. Delo Pravne svetovalnice LGBT od študijskega leta 2017/2018 poteka v okviru Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo, ki se na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja kot uradno potrjena oziroma akreditirana obštudijska dejavnost pri Univerzi v Ljubljani.

 

2014-04-01

Medresorska komisija za človekove pravice

Maja 2014 je dolgoletni sodelavec Legebitre Mitja Blažič postal predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski komisiji za človekove pravice. Komisija koordinira poročanje po ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin, poročanje na podlagi drugih mehanizmov ter spremlja izvajanje sprejetih obveznosti s področja človekovih pravic.

2014-06-06

LGBT Prijazno

Leta 2014 pri Legebitri začnejo koordinirati izvedbo izobraževanj za pridobitev certifikata »LGBT prijazno«, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana. V skupini izobraževalk_cev sodelujejo še Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija, Društvo ŠKUC in Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d. o. o. Do vključno leta 2018 je certifikat prejelo 36 pravnih oseb, in sicer javnih institucij, javnih podjetij, zasebnih podjetij in nevladnih organizacij.

2014-11-26

Prvo strokovno srečanje TransMisija

26. novembra 2014 je potekal prelomen dogodek – prvo strokovno srečanje TransMisija, katerega namen je bil predstaviti in povezati delovanje različnih akterk_jev na področju transspolnosti in cisspolne nenormativnosti, oblikovati korake za sodelovanje v prihodnosti in ponuditi možnost, da se v diskurze o transspolnosti vključi zainteresirana javnost. Strokovno srečanje je v (pre)polni dvorani Galerije v Hostlu Celica v Ljubljani organiziralo Društvo informacijski center Legebitra v sodelovanju s transfeministično iniciativo TransAkcija in Slovenskim seksološkim društvom. Udeležile_i so se ga predstavnice_ki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Ljubljana, Interdisciplinarnega konzilija za spremembo spola, Slovenskega seksološkega društva, Mirovnega inštituta in drugih nevladnih organizacij, aktivisti_ke in akademičarke_ki. Od takrat naprej se Legebitra v sodelovanju z Zavodom TransAkcija zavzema za preoblikovanje pravnega priznanja spola na način, da bi bil v skladu s človekovimi pravicami.

2014-12-15

Vložena novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Decembra 2014 je Združena Levica v obravnavo vložila novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Novela je predvidevala spremembo 3. člena zakona, in sicer  bi se defenicija iz “zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene” preoblikovala v “zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb”in s tem popolnoma izenačila istospolna in raznospolna partnerstva. Legebitra je spremljala in sodelovala pri različnih fazah sprejemanja novele zakona, ki je bila kasneje na referendumu zavrnjena.

2015
2015-01-01

Program svetovanja

V začetku leta 2015 z zaposlitvijo socialne delavke s strokovnim izpitom in prijavo na razpis Ministrstva za delo, družino, družino socialne zadeve in enake možnosti so pri Legebitri za program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene osebe ponovno pridobile_i sofinanciranje s strani ministrstva, kar je programu omogočilo nadaljnji strokovni in kadrovski razvoj področja svetovanja. 

2015-04-01

Projekt Odziv na HIV

Aprila 2015 je Legebitra začela izvajati 14 mesečni multidisciplinarni partnerski projekt Odziv na hiv v sodelovanju s Škuc Magnus, društvom DIH, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Kliniko za infekcijske bolezni in vročična stanja in društvom za zdravje LGBT-oseb z Norveške Helseutvalget for bedre homohelse ter s finančno pomočjo Norveških skladov in Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ta je na področju preventive in podpore prinesel številne novosti. Razširil je obseg testiranja na SPO (spolno prenosljive okužbe); uvedena sta bila krizna linija za PEP (postekspozicijska profilaksa oziroma zaščitno protiretrovirusno zdravljenje, ki lahko prepreči okužbo s hivom) in poseben program individualne podpore osebam, ki živijo s hivom, Buddy; sprožile_i so tudi javno razpravo o uvedbi PrEP-a (angl. Pre-Exposure Prophylaxis je terapija z namenom preprečevanja okužbe s hivom, in sicer pred in po obdobju spolne aktivnosti posameznice_ka, ki predstavlja visoko tveganje za okužbo s hivom. Gre za protivirusno zdravilo, ki preprečuje okužbo s hivom, z namenom, da posameznica_ik ob doslednem jemanju zdravil ostane hiv negativna_en).

2015-10-01

Projekt Kemseks

Leta 2015 na pobudo treh organizacij, Društva ŠKUC, Društva Legebitra in Združenja DrogArt nastane program Kemseks. Povod za to je bilo spoznanje, da obstaja povečano tveganje v skupini MSM (moški, ki imajo spolne odnose z moškimi), ki ob seksu uporabljajo droge, tovrstno vedenje pa zahteva nove pristope za preprečevanje širitve spolno prenosljivih okužb. Program je zgrajen na podlagi dvoletnega raziskovanja in interakcije z uporabniki in je edinstven v Sloveniji na na področju zmanjševanja škode. Poseben poudarek v programu dajejo terenskim intervencijam v prostorih druženja MSM, poleg tega pa program nudi tako informiranje prek skupinskih aktivnosti in spleta kot tudi strokovno svetovanje. 

2015-12-22

Vložitev Zakona o zakonski zvezi

Konec leta 2015, en dan po zavrnitvi novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih na referendumu, je takrat samostojni poslanec Jani Möderndorfer v obravnavo vložil Zakon o partnerski zvezi, ki je po sprejetju odpravila večino neenakosti, s katerimi so se srečevali istospolni pari. Še vedno pa ostaja razlika v imenu,  nezmožnost dostopa istospolnih parov do skupne posvojitve in prepoved oploditve z biomedicinsko pomočjo za istospolne pare in samske ženske. Sprejetje zakona je pomenilo velik korak naprej, za katerega si je Legebitra prizadevala vse od prve vložitve predloga Zakona o partnerski skupnosti leta 2003.

2016
2016-06-06

Publikaciji na področju transpolnosti v Sloveniji

Leta 2016 je Legebitra v okviru nadaljevanja projekta DIKE v sodelovanju s prvo in trenutno edino nevladno organizacijo, ki deluje na področju transpolnosti in cisspolne nenormativnosti TransAkcijo, izdala publikacijo Pravno priznanje spola v Sloveniji. Istega leta je nastala tudi brošura z naslovom Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. 

2017
2017-04-04

Verificiran program svetovanja

Od leta 2017 pri Legebitri izvajajo s strani Socialne zbornice Slovenije verificiran program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene. Člani Socialne zbornice Slovenije so od leta 2015. 

2017-10-09

Članstvo v ERA

Leta 2017 je Legebitra postala članica organizacije ERA, ki deluje na področju pravic LGBT-oseb z Zahodnega Balkana in iz Turčije. 

2017-11-15

Konferenca Different paths to Equality: Marriage Equlity and Civil Unions

Leta 2017 se je odvila Konferenca Different paths to Equality: Marriage Equlity and Civil Unions. Konferenca je bila pomemben mejnik aktivizma za enakost v Sloveniji, saj je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot prvo v Sloveniji partner pri krovnem projektu DARE in skupaj z Legebitro soorganiziralo mednarodno konferenco v celoti posvečeno položaju in boju za enakopravnost LGBT-oseb. 

2018
2018-01-01

Mladinski center Legebitra

Prvi januar 2018: Na Turbarjevi cesti 76a začne delovati prvi mladinski center v Sloveniji, ki v prvi vrsti naslavlja potrebe LGBT-mladih oseb, čeprav so v Mladinskem centru Legebitra dobrodošle_i vse_i. MC Legebitra je del Mreže mladinskih centrov Ljubljana. 

Kdo smo?

Zaposlene_i

Lana Gobec
Vodja organizacije

V večnem iskanju smisla življenja, vesolja in ostalega, trdno verjamem, da je v idealnem svetu težave možno rešiti z nauki Vojne Zvezd. Zagovornica strukturiranega dela, ki občasno, ob koordiniranju deadlinov in časovnic, vzame v roke bič. V iskanju dolgoročnih rešitev.

Eva Gračanin
Vodja finančno-administrativne službe

Pri svojem delu, računam, izpolnjujem tabele in obrazce, štempljam, arhiviram, se prebijam skozi kupe predpisov in navodil, lovim roke (včasih mi jih uspe celo prestaviti :)). Sodelujem tudi pri Pravni svetovalnici LGBT.
Sicer pa delujem še na področjih: feminizma_ov, tematik transspolnosti, pravic palestinskega ljudstva …
Želiš izvedeti več o moje delu? Vprašaj.

Mitja Blažič
programski koordinator na področju mladine

Aktivist. Novinar. Skrbim za program za LGBT-mlade. In stare. Posvečam se LGBT-pravicam, a me bolj vznemirjajo skupnostni mediji. In medoti. Verjamem, da je moč sprožiti sistemske spremembe. In, s kritičnim razmislekom in pogovorom, graditi vključujočo družbo, kjer je raznolikost vrednota. Moj moto: ni močnejšega človeka od krhkega.

Peter Štangelj
programski sodelavec na področju hiva

Svetovalec na informacijski točki, sodelavec na področju HIV/aids preventive kot svetovalec, koordinator, promotor in organizator testirnih dogodkov v programu zaupnega in brezplačnega testiranja in svetovanja na HIV in SPO v skupnosti.

Mitja Ćosić
programski sodelavec na področju hiva

Svetovalec na informacijski točki, sodelavec na področju HIV/aids preventive kot svetovalec, koordinator, promotor in organizator testirnih dogodkov v programu zaupnega in brezplačnega testiranja in svetovanja na HIV in SPO v skupnosti.

Mateja Vilfan
programska koordinatorica na področju svetovanja in samopomoči

Sem socialna delavka. Nekateri pravijo, da mi to piše na čelu, drugi da v očeh. Jaz pravim, da je to v meni. Sem aktivistka na področju samopoškodbenega vedenja ter zagovornica pravic otrok in mladostnikov. Velika ljubiteljica glasbe, knjig, kitare in neskončnih filozofskih debat. Za vse, željne debate sem na voljo na info točki.

Katja Sešek
programska_i sodelavka_ec na področju mladine

Socialna delavka, ki si rada reče tudi queer feministka. Na Legebitri vodim prostovoljstvo, skačem po mladinskem centru in mednarodnih projektih, izvajam treninge in težim pedagoškim delavkam_cem v šolah. Čeprav sem socialna delavka, vidim birokracijo kot nadležno.

Sebastjan Sitar
programski sodelavec na področju hiva

Najnovejša pridobitev Legibitrinih zunanjih sodelavcev, svetovalec v programu zaupnega in brezplačnega testiranja in svetovanja na HIV in SPO v skupnosti, sicer pa sociolog, pedagog in zgodovinar, ki v svojem prostem času rad potuje in odkriva skrite kotičke Slovenije. »Smeh je pol zdravja, za drugo polovico pa poskrbi naš test.«

Blažka Plahutnik Baloh
programska sodelavka na področju svetovanja in samopomoči

Sem (rahlo netipična) psihologinja, ukvarjam se z individualno psihološko podporo in podporo staršem LGBT oseb. Verjamem, da je nevladno in socialno področje ključno za spreminjanje družbe na boljše za vse, posebej za tiste, ki jih večina pogosto spregleda.

Maja Radivoj
sodelavka finančno-administrativne službe

Skrbim za informiranje in komuniciranje z uporabniki_cami ter s splošno javnostjo, pri čemer stremim k spremembi odnosa do LGBTI-oseb in k izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna. Ob sredah stalnica za infotočki, v večnem iskanju primernih emojiev in stock fotografij.

Maša Jerićević Šušteršič
programska sodelavka na področju Pravne svetovalnice in financ

Po izobrazbi sem pravnica, po duši pa zagovornica človekovih pravic. Na Legebitri se ukvarjam predvsem z raznolikimi pravnimi vprašanji, naslovljenimi na našo Pravno svetovalnico LGBT in z možnimi pozitivnimi spremembami zakonodaje. Verjamem, da je tudi ljubezen človekova pravica.


Zunanje_i sodelavke_ci

Aleš Jelenc

Sem zdravstveni tehnik in sodelujem kot zunanji sodelavec na programu zaupnega testiranja na hivin SPO v skupnosti. Vsak ponedeljek se trudim, da uporabniki oddidejo iz testa z čim manj bolečo in čim bolj pozitivno izkušnjo. Po naravi sem večni pozitivec in optimist v življenju in to energijo skušam prenašati tudi na druge. Večni deloholik in perfekcionist, ki pa tudi včasih postane utrujen. 


Programska področja

HIV in SPO

Testiranje
Podpora za osebe, ki živijo s hivom
Svetovanje in preventiva
Kemseks

Svetovanje in samopomoč

Skupine za samopomoč
Individualno svetovanje

Mladinski center

Aktivnosti za mlade
Informacijska točka
Prostovoljstvo
Živa Knjižnica

Izobraževanje

LGBT prijazno
Izobraževalne delavnice o LGBT temah
Strokovna usposabljanja za delo z LGBT osebami
Izobraževanja odvetnic_kov

Zagovorništvo

Pravna svetovalnica
Kampanje ozaveščanja in vidnosti

Podpirajo nas

Close Menu